Itt a hatékony megoldás az erekciós problémákra!

#1 Vigye fel a terméket

#2 Az eredmény:

Azonnali erekció!

erős erekció termék

– Kis helyen elfér.

-Azonnali eredmény, már az első használat után!

– Egyszerű és felhasználóbarát termék.

Itt a hatékony megoldás az erekciós problémákra!

#1 Vigye fel a terméket

#2 Az eredmény::

Azonnali erekció!

Adatkezelési szabályzat
Röviden:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor
kérheti az elérhetőségeinken.
Bevezetés:

X-Zone Kft. (9029 Győr, Votinszky u 45. telefon: 06203313221, e-mail:
info@penispowerspray.com a továbbiakban:(Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a
következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel a /weboldal-használóval/, a továbbiakban:
felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése
alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az
adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződőjog korlátozásával
arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna
(mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi
információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az X-Zone Kft és az alábbi weboldal adatkezelését
szabályozza: www.eromaxplus.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató
elérhető az alábbi oldalról: http://eromaxplus.hu/ugyfelszolgalat.html
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak (3.§)
1.érintett/Felhasználó:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2.személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
3.adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4.adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5.adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6.adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
7.adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: X-Zone Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 9029 Győr,Votinszky u 45
Adószám: 14149232208
Cégjegyzékszám: 08 09 015720
Teljes név: X-ZONE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: X-ZONE Kft.
Település: Győr
Székhely: 9029 Győr, Votinszky utca 45.
Az adatkezelő e-mail címe: mailto:meromaxplus.hu@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 331 3221
Honlap: eromaxplus.hu
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja,
a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a
honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak
személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A
cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül
generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása
után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik.
employee_login_last_email Bejelentkezésnél az e-mail címet tárolja a böngésző
bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához.
Élettartama 3 hónap.
currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi
linkeken találhat:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Google Adwords konverziókövetés használata
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookiet kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk melyeket a
konverziókövető cookiek segítségével szereztek azt a célt szolgálják, hogy az AdWords
konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az
ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott
oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak
hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja az által,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
érhető el:
www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása:
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználóáltal látogatott
weblap használatának elemzését.
A Felhasználóáltal használt weboldallal kapcsolatos cookiekkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics
keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti össze a
Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a
cookiek általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP
címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása
visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt
terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított
8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és
a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról,
akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más
gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes
adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és
a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó,
személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb
szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét
megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés
időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak,
milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását
törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Webenlet Kft
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-890189 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
Adószám: 14128415-2-41
Levelezési cím: 1131 Budapest, Hajdú köz 7.
Ügyfélfogadás előzetes időpontegyeztetés után.
Telefon: + 36 1 633 30 53
Fax: + 36 1 999 79 86
Mobil: + 36 70 641 41 21
E-mail: info@webenlet.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.
Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs
Zrt.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: 06-20/222-0011
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@shoprenter.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Tanadó Kft
Az adatfeldolgozó székhelye: 9019 Győr, Ikva u 46
Az adatfeldolgozó telefonszáma: (96) 438 727
Az adatfeldolgozó e-mail címe: tanado@tanado.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét
és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
• a tájékoztatáshoz való jog,
• az adatok helyesbítéséhez való jog,
• az adatok törléséhez való jog,
• az adatok zárolásához való jog,
• a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt
a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá –
amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. §
(5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további
kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül
– közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25
napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A
honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót